Serveis

Gestió i assessorament

Àrea fiscal

 • Assessorament a autònoms, professionals i Societats.
 • Impost de societats.
 • Impost sobre la Renda de les persones físiques.
 • Impost sobre el Patrimoni.
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Planificació fiscal integral.
 • Liquidació periòdica dels Impostos.

Àrea mercantil

 • Operacions Societàries : Constitució, Fusió, Dissolució, Ampliacions de Capital, Modificació d’estatuts, etc.
 • Elaboració i dipòsit dels Comptes Anuals.
 • Assistència a Juntes i confecció d’Actes.
 • Negociacions.
 • Legalització de llibres oficials de comptabilitat.

Àrea contable

 • Registre Comptable de les Operacions Empresarials.
 • Administració de Llibres Comptables Obligatoris.
 • Comptabilitat pressupostària, analítica i de costos.
 • Auditories de Compte.

Àrea laboral

 • Inscripció d’empreses en la Seguretat Social.
 • Tramitació de subvencions i bonificacions en els contractes laborals.
 • Contractes, Altes, Baixes i Modificacions de Dades de treballadors.
 • Sol·licitud d’ajornament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Confecció de nòmines i quitances.
 • Estadístiques de costos salarials.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Conciliacions davant el CEMAC.
 • Representació en Inspeccions de Treball.

Dret

Àrea civil

 • Assessorament jurídic en general.
 • Redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils.
 • Propietat Horitzontal.
 • Assistència lletrada en procediments judicials.

Contenciós Administratiu

 • Recursos contenciosos administratius.
 • Reclamació responsabilitat patrimonial de l’ Administració.

Penal

 • Judicis de faltes.
 • Reclamacions per lesions derivades d’accidents de trànsit.

Matrimonial

 • Convenis reguladors de separació i divorci.
 • Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Mediació familiar.